ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ "การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู" เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเรียกสถานที่นี้ว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ " ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย

   

15 กุมภาพันธ์ 2554 คุณศิริกูล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ทำการตรวจเยี่ยมเพื่อแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี พันเอก วินัย จันทเดช รองผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย กองกรรมวิธีข้อมูล กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ

คลิกที่นี่เพื่อเปิดดู การเผยแพร่เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิดดู การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2572-1614 
เปิดให้บริการตั้งแต่ 0830 - 1600 จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กำหนดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนไว้ ดังนี้
"บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ กำหนดโดยกฎกระทรวง" 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
  
ส่วนราชการ
ส่วนบังคัญบัญชา
• สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
• สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
• สำนักงานจเรทหาร
• สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
• สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
• สำนักสวัสดิการทหาร
• สำนักยุทธโยธาทหาร
• ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และความมั่นคง

• ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
 
ส่วนปฎิบัติการ
• หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
• ศูนย์รักษาความปลอดภัย
• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ส่วนเสนาธิการร่วม

• กรมกำลังพลทหาร
• กรมข่าวทหาร
• กรมยุทธการทหาร
• กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
• กรมกิจการพลเรือนทหาร
• กรมการสื่อสารทหาร
      - ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
      - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
      - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร
• สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 

ส่วนกิจการพิเศษ
• กรมสารบรรณทหาร
• กรมการเงินทหาร
• กรมแผนที่ทหาร
• กรมยุทธบริหารทหาร
       - สำนักงานแพทย์ทหาร
• กรมกิจการชายแดนทหาร
 
ส่วนการศึกษา
• สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
       - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
       - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
       - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
       - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
       - โรงเรียนเตรียมทหาร
       - โรงเรียนช่างฝึมือทหาร

 
^