การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• รายการใจถึงใจ 
• วารสารกองทัพไทย
• การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามนโยบาย ผบ.ทสส
.

 

                    
      
^