:+: ประวัติความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย :+:


การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 
 

... พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่ว
ยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ "การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู" เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเรียกสถานที่นี้ว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ " ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...
 

ผู้เขียน : ผู้ดูแล

เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 เวลา 14:49 น.

ป้ายกำกับ : history

Relate

0 ความคิดเห็น

^